Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Chrsitiaan Huygens school

Meest gestelde vragen



1.     Wat houdt het onderwijs van de Christiaan Huygens school Dronten in?
In het Christiaan Huygens katern van de Schoolgids van Het Kompas is uitgebreide
     informatie te vinden over het concept en de schoolorganisatie. Dit katern vindt   
     u onder de knop  ‘Schoolgids Christiaan Huygens’.
 
2.      Hoe weet ik of mijn kind geschikt is voor het Christiaan Huygens onderwijs?
In het Christiaan Huygens katern van de schoolgids van Het Kompas staat een
leerling-profiel. De Christiaan Huygens leerling heeft een groot denkvermogen, een brede belangstelling, een sterke wil tot leren en kan creatief denken.
We zien deze leerlingen als kinderen met talenten, die op hun huidige basisschool te weinig kunnen laten zien wat ze in huis hebben.
 
     Een Christiaan Huygens-leerling kenmerkt zich door:
=         Een grote snelheid van denken, relaties leggen en ontdekken
=         Creatieve denkprocessen. Deze blijken uit het volgen van andere denksporen; doorgaans niet stap voor stap
=         Andere interesses dan zijn of haar leeftijdsgenoten
=         Diepe interesse
=         Het stellen van kritische vragen en het  zoeken naar andere oplossingen dan de gangbare
=         Leren vanuit een intrinsieke motivatie
=         Een hoog streefniveau. Deze kinderen stellen hoge eisen aan de leerstof en aan hen mogen ook hoge eisen gesteld worden
=         Het stellen van eigen doelen aan de leerstof; soms perfectionistisch
=         Het proberen achterliggend systemen en relaties te doorgronden
=         Het hebben van weinig behoefte aan herhaling
=         Het hebben van behoefte aan herkenning en erkenning
=         Het hebben van behoefte aan contact met gelijkgestemden
 
3.      De Christiaan Huygensschool is een school voor hoogbegaafde kinderen.
Wat is het verschil tussen een begaafde en een hoogbegaafde leerling?
 
 

 Begaafde leerling  Hoogbegaafde leerling

Kan de vragen beantwoorden

luistert met interesse 

Leert makkelijk

heeft 6-8 herhalingen nodig voor hij het echt weet 

begrijpt ideeën 

maakt zijn werk af 

kopieert nauwkeurig 

houdt van school 

technicus 

is tevreden met eigen kunnen 

presteert bovengemiddeld 

 Discussieert in detail

Luistert en geeft ook meningen 

Weet het al  

weet het na 1-2 herhalingen echt 

ontwikkelt ideeën 

start nieuwe projecten zelf 

ontwikkelt nieuwe projecten

geniet van leren 

uitvinder 

is hoogst zelfkritisch 

presteert bovengemiddeld, maar kan ook gemiddeld of zelfs ondergemiddeld presteren  


 
4.   Wat vertel ik mijn kind?
Wees terughoudend met ‘getallen’ (IQ) en dergelijke. Het thuisgesprek over (mogelijke) hoogbegaafdheid en Christiaan Huygens onderwijs kan nogal wat teweeg brengen in de verwachtingen bij een kind. Ook in relatie met onbedoelde gesprekken in en rond de school van uw kind.
 
5.   Waar kan ik mijn kind laten testen?
Een orthopedagoog of een psycholoog kan een intelligentieonderzoek afnemen.

Er is vaak sprake van een wachtlijst.


 
6.         We lezen en horen steeds over zowel hoogintelligent als over hoogbegaafd. Kunnen jullie het verschil of de overeenkomst aangeven?
Daar is veel over te zeggen. En vooral ook veel over te lezen. We beperken ons tot het volgende… Hoge intelligentie is vast te stellen, het is vanaf een bepaalde leeftijd op betrouwbare wijze te meten. Maar deze kan ook verborgen blijven. Vanuit onze christelijke identiteit verwoorden we ook wel als volgt: ‘De (hoge) intelligentie heb je van je Maker als talent meegekregen bij je geboorte. Dat ‘cadeau’ moet echter wel ‘uitgepakt’ (ontvouwd, ontdekt, ontgonnen) worden’.
Een rijke omgeving, een veilige basis, mens durven worden, verstandelijke lotgenoten, erkenning van onderwijsbehoeften… Het zijn stuk voor stuk elementen die zo’n talent kunnen laten groeien (of, bij het ontbreken ervan, kunnen bedreigen).
 
 
7.         Kan ons (mogelijk) hoogbegaafde kind ook een periode ‘op proef’ deelnemen aan het Christiaan Huygens onderwijs?
Nee. Ouders doorlopen (met hun kind) een aanmeldingsprocedure. De beslissing is een ‘nee’ of een ‘ja’. Inschrijving bij Het Kompas gebeurt op de eerste schooldag, alleen op basis van een definitieve plaatsing. In overleg met de ouders kunnen er uiteraard wel verschillende wen- en kennismakingsmomenten worden afgesproken als de kinderen eenmaal toelaatbaar zijn.
 
8.         Is er een vergoeding mogelijk voor de reiskosten, die we wellicht moeten gaan maken om ons kind deel te laten nemen aan het Christiaan Huygens onderwijs?
Dat is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Er zijn al voorbeelden van gemeenten die meewerken aan een reiskostenvergoeding. Verschillende ouders hebben daar ervaring mee en zijn bereid die ervaringen te delen.
 
9.         Zijn er voor ouders kosten verbonden aan het Christiaan Huygens onderwijs?
Het uitgangspunt is dat  het Christiaan Huygens onderwijs voor ieder kind binnen de doelgroep beschikbaar moet zijn. Wel wordt er van ouders, naast de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 35,  jaarlijks een gift gevraagd van 750 euro voor het Christiaan Huygens onderwijs aan hun kind. Voor ouders met minder draagkracht kan een passende regeling getroffen worden.  Het Christiaan Huygens onderwijs Dronten werkt met een verplichte Tussenschoolse Opvang, waarbij alle kinderen gebruik maken

 
10.       Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool. Maar hoe zit het dan met de Christiaan Huygens afdeling?
Het Kompas maakt deel uit van stichting Codenz. Het personeel dat benoemd is en wordt binnen deze stichting, is christen en draagt deze christelijke identiteit ook uit. Het aannamebeleid van stichting Codenz wat kinderen / gezinnen betreft is volledig ‘open’. Iedereen die de identiteit van ons onderwijs respecteert is welkom op Het Kompas. Dus ongeacht geloofsovertuiging of kerkelijke betrokkenheid. Dat is en blijft het uitgangspunt, ook met betrekking tot de Christiaan Huygens afdeling. Daar staat echter tegenover dat de inhoud en de vormgeving van het Christiaan Huygens onderwijs totaal anders is dan het reguliere onderwijs. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de manier waarop binnen het Christiaan Huygens onderwijs de christelijke identiteit gestalte krijgt. 
 
11.       We zijn uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Wat kunnen wij daarvan verwachten?
Alle ouders die een belangstellingsformulier hebben ingevuld en opgestuurd worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Het gesprek is echter pas zinvol als op redelijke termijn ook een mogelijke plaatsing in zicht is. Ouders die voor hun zoon of dochter een belangstellingsregistratieformulier invullen ontvangen een bevestigingsmail. Het gesprek is verkennend van aard. De kinderen zijn hier niet bij aanwezig. Ouders kunnen vragen stellen over de Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas. De locatie directeur (Sabine Robertson) van de Christiaan Huygens afdeling vraagt u iets te vertellen over de ontwikkeling van uw kind.
 
12.       Wat gebeurt er na het oriënterend gesprek?
Als ouders besluiten om een volgende stap te zetten, dan heeft Het Kompas nadere informatie nodig om te kunnen beoordelen of uw kind in het Christiaan Huygens onderwijs past. Na het oriënterend gesprek kunnen ouders uiteraard ook besluiten af te zien van een volgende stap.
 
13.       Welke informatie wordt er verzameld, wanneer ouders na het oriënterende gesprek een volgende stap willen zetten?
a)         een intelligentieonderzoek dat is uitgevoerd door een orthopedagoog of en psycholoog. Degene die de test afneemt dient aanwijsbare expertise te hebben opgebouwd op het gebied van hoogbegaafdheid. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders.
b)         een door de ouders ingevuld Christiaan Huygens vragenformulier.
 
14.       Wat gebeurt er met de informatie die wij opsturen?
De informatie wordt beoordeeld door een toelatingscommissie bestaande uit een psychologe, een orthopedagoge, en de intern begeleider. Zij geven een bindend advies. Inschrijving vindt dus pas plaats na toestemming van de toelatingscommissie. Het dossier wordt 5 jaar bewaard en daarna vernietigd. In de meeste gevallen wordt, na toestemming van de ouders, contact met de huidige basisschool opgenomen voor nadere informatie over het schoolse functioneren.
 
15.       Welke (bindende) adviezen kunnen wij verwachten?
a)         Uit de informatie blijkt dat uw kind niet past binnen de doelgroep van het Christiaan Huygens onderwijs. U ontvangt schriftelijk bericht.
 
b)         Uit de informatie blijkt dat uw kind past binnen de doelgroep. U ontvangt daarvan schriftelijke bericht. Tegelijkertijd ontvangt u een aanmeldingsformulier en verzoek om een onderwijskundig rapport op te vragen bij de huidige school van hun kind.
 
c)    De toelatingscommissie stelt de beslissing twee jaar uit. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht. Ouders kunnen, op grond van nieuwe informatie, de toelatingscommissie vragen na twee jaar de toelating opnieuw te beoordelen.
 
d)  De toelatingscommissie stelt in heel uitzonderlijke gevallen een proefplaatsing voor.
 
16.   Mijn kind is toegelaten, wanneer kan het starten?
Nieuwe leerlingen kunnen aan het begin van een cursusjaar instromen.
 
17.   Hoe verloopt de kennismaking met de school en de leerkrachten?
Ruim voor de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders een uitnodiging voor een startgesprek met de intern begeleider Gertrude Klaver om de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken en om verwachtingen af te stemmen.
In het voorjaar wordt een algemene informatie avond georganiseerd en tijdens een kennismakingsmiddag mogen de kinderen, samen met eventuele andere nieuwe leerlingen, kennis komen maken met hun nieuwe groep. Andere wenmomenten zijn in overleg mogelijk. Direct na de start in het nieuwe schooljaar vindt er een kennismakingsgesprek tussen leerkracht en ouders plaats en kunnen de ouders een kijkje in de groep nemen tijdens een “Kom in de klas” avond waarbij de leerling de gids is.
 
18.       Wordt de lijst van ouders die een belangstellingsregistratieformulier hebben ingevuld nog altijd langer?
Er is sprake van een blijvende belangstelling, maar er is ook beweging. We blijven ouders stimuleren om hun belangstelling te laten registreren.
 
19.       Werkt de Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas met een eigen begroting of is die gekoppeld aan Het Kompas als totaal?
Het Christiaan Huygens onderwijs werkt gescheiden begrotingen. In die zin is de Christiaan Huygens afdeling een school binnen een school. Natuurlijk maken de Christiaan Huygens klassen gebruik van de faciliteiten van Het Kompas zoals de bibliotheek, de hal en het speellokaal  maar de bekostiging als totaal (materieel / personeel) wordt apart begroot. Er gaat dus geen geld, tijd en energie van de reguliere kinderen van Het Kompas naar de Christiaan Huygens afdeling. En omgekeerd komt geoormerkt geld (vb. sponsoring / donaties) ook rechtstreeks ten goede aan het Christiaan Huygens onderwijs op Het Kompas.
 
20.       Geeft de ANBI-erkenning ruimte om giften voor het Christiaan Huygens onderwijs aftrekbaar te maken voor de belasting?
Ja, de Stichting Vrienden van Christiaan Huygens onderwijs Flevoland is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan deze Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. De Stichting Vrienden van Christiaan Huygens onderwijs zal bedrijven, instellingen en ouders / verzorgers hierover nader informeren via hun website.
 
 
21.       Hoe is de verbinding met Het Kompas georganiseerd?
Het Kompas is en blijft een reguliere basisschool met als bijzonderheid de toevoeging van een Christiaan Huygens afdeling. Een groot aantal zaken vertonen overlap en/of hebben raakvlakken (vb. roostertijden, pleinwacht, gymlocaties, vieringen, schoolregels, enz.). Daarnaast biedt Het Kompas als reguliere basisschool een totaalpakket ‘van onder tot boven’. Dat geeft de breedte aan, maar dat betekent ook dat ons reguliere aanbod aan meer-intelligente kinderen of hoogintelligente kinderen begrensd wordt door tal van factoren. Het reguliere Kompas biedt geen Christiaan Huygens onderwijs.
Daar staat natuurlijk tegenover dat het team van Het Kompas wel dicht bij het ‘Christiaan Huygens-vuur’ zit en dat haar zicht op meer-intelligente kinderen en hun onderwijsbehoeften gegroeid is.
 
22.       Doorgaande lijnen binnen het Christiaan Huygens onderwijs. Hoe is de verbinding met het middelbaar onderwijs in Dronten?
Wij werken samen met het Ichthus College. De leerlingen van groep 8 bezoeken elke week, onder leiding van hun groepsleerkracht om daar lessen te volgen.

 
23.       Is het Christiaan Huygens onderwijs voor de inspectie van het onderwijs gelijk aan andere basisscholen?
Ja en nee. De inspectie voor het onderwijs beziet het Christiaan Huygens onderwijs vanuit het kader van het regulier onderwijs. De ‘lat van normering’ is gelijk aan het toetsingskader van andere basisscholen, omdat onze inspecteur de Christiaan Huygens afdeling, los van Het Kompas, beoordeelt als een ‘object van toezicht’. Daarom kunnen we, behalve voor Het Kompas als geheel, ook specifieke Christiaan Huygens-gerichte bezoeken en vragen verwachten.
 
24.       Een Christiaan Huygens bridge generatie toernooi?
Ja, in mei 2010 is de eerste editie van dit toernooi gehouden, dat inmiddels is uitgegroeid tot een traditie en een voorbeeld van de samenwerking met het reguliere  Kompas, waarbij kinderen van de groepen 7 en 8 van Het Kompas, samen met kinderen uit alle groepen van de Christiaan Huygens afdeling mini-bridge of bridge spelen met ‘deels geleende’ opa’s en oma’s. Het zijn fantastische middagen onder leiding van Roel Krol, onze vakkracht bridge. Kinderen van 5 tot 12 jaar spelen een woensdagmiddag met enthousiasme bridge, samen met de (soms verwonderde) oudere generatie. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen zich voor dit evenement opgeven.

25.       Op welke manier informeren jullie de huidige ouders / verzorgers van de leerlingen van jullie Christiaan Huygens-afdeling, nu deze uit een ruime regio op Dronten zijn aangewezen?
We hebben een emailgroep van alle ouders / verzorgers aangemaakt. Soms is er een belangrijke mededeling of hulpvraag via zo’n groepsmail. Daarnaast werken we met de Parro app.

Verder zijn informatieavonden voor (nieuwe) ouders / verzorgers georganiseerd. De ouders / verzorgers waarderen deze actuele en transparante informatievoorziening. De resultaten van de kinderen en de uitdagingen voor een komende periode krijgt aandacht tijdens portfoliogesprekken met ouders / verzorgers en kinderen.
 
28.       Zijn er wel specifieke Christiaan Huygens ‘leerboeken’ voor de verschillende vakken?
Naast de deep level learning posters, gaat het veelal om bestaande methodieken die dan op basis van ‘maatwerk’ worden gehanteerd en aangepast. Dat maakt de dagelijkse voorbereiding per vakgebied dus extra pittig voor de leerkrachten in deze eerste jaren. Voordeel is dat we de leerlijnen en einddoelen van het reguliere basisonderwijs wel goed kunnen volgen. De kinderen moeten immers de Eindtoets Basisonderwijs goed kunnen maken, voordat ze naar het voortgezet onderwijs mogen.
 
 
29.       Heeft het zin om een belangstellingsformulier in de vullen en op te sturen?
Het is zeker zinvol een belangstellingsformulier in te vullen. Het is goed om de informatie op onze site door te nemen, om te zien of uw kind binnen de doelgroep van de Christiaan Huygensschool zou kunnen vallen.
 
30.    Wat is het verschil tussen de belangstellingslijst en de wachtlijst?
De belangstellingslijst is een algemene lijst van alle ouders die een belangstellingsformulier hebben ingevuld. De wachtlijst is een lijst, per schooljaar en per groep, van kinderen die de toelatingsprocedure hebben doorlopen.
 
31.       Er wordt, naast de basisvakken, schoolbreed gewerkt aan de hand van thema’s. Kunnen jullie daar wat voorbeelden van geven?
We werken met 12 wereld oriënterende thema’s verspreid over drie schooljaren.
Voorbeelden daarvan zijn: ”water en voedsel', “sterren  en planeten”, “Vieren en herdenken”, “macht, recht en samenleving”, 'Kringlopen”.
 
32.       Behalve de reguliere leerkrachten wordt er ook gewerkt met vakkrachten. Voor welke vakken? En wie zijn deze vakkrachten?
Roel Krol - bridge
Laura Gil – Spaans

Yahaira de Jong - Spaans onderbouw

Ook voor de kunst en cultuurvakken maken wij gebruik van vakleerkrachten. Deze wisselen.

 
33.       Als een 4-jarige op basis van ‘HB-vermoedens’ (op basis van kenmerken) al in groep 1-2 van Het Kompas wordt geplaatst (bijvoorbeeld omdat een ander kind uit het gezin al aan het Christiaan Huygens onderwijs deelneemt), en dan op 5-jarige leeftijd uit de test blijkt dat het IQ toch lager dan 130 is, wat dan?
Kinderen van Het Kompas krijgen geen voorrang. Het Kompas is een school die, evenals veel andere basisscholen, ook aandacht heeft voor begaafde kinderen (compacten / verrijken / pluslessen).
 
34.       Is het Christiaan Huygens onderwijs klassikaal, in groepjes of individueel?
Leerlingen worden geplaatst bij hun leeftijdgenoten. ’s Ochtends wordt gewerkt met een instructiecircuit en ’s middags worden de creatieve- en wereld oriënterende vakken gegeven.
 
35.       Is er schoolzwemmen in Dronten en kunnen deze kinderen er ook aan deelnemen?
Helaas is het schoolzwemmen al jaren geleden verdwenen uit de bekostiging door de gemeente Dronten.
 
36.       Hoe wordt op Het Kompas gehandeld wanneer er onverhoopt een ongeval plaatsvindt en de ouders zijn niet ter plaatse (bijv. i.v.m. andere woonplaats)?
We gaan dan met het kind naar het gezondheidscentrum in Dronten-Zuid.
 
37.       Gaat een leerling van de Christiaan Huygensschool Dronten dat bijvoorbeeld woont in Lelystad in Dronten naar de schoolarts?
Inderdaad, iedere Kompasleerling gaat naar de schoolarts in Dronten.                      
 
38.     Heeft de Christiaan Huygens afdeling een aparte oudercommissie en medezeggenschapsraad?
Ja. De MR is gesplitst, maar heeft nog wel overlegmomenten met de MR van het Kompas.







    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online